Giới thiệu về sản phẩm gốm áp điện kích thước 50 x 20 x 7mm

Sản phẩm gốm áp điện kích thước 60 50 x 20 x 7 có tần số 33.1kHZ

Trả lời